Tumi Tours

1678 Seitshiro, Modisane Street, Montshiwa
Tel: +27(0)18 384 4663
Fax: +27(0)18 384 6463
Cell: +27(0)83 756 4426